Dla Absolwentów

ABSOLWENT PO UKOŃCZENIU STUDIÓW MOŻE OTRZYMAĆ

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZONYCH STUDIACH

W celu otrzymania zaświadczenia o ukończonych studiach należy złożyć podanie kierowane do Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie*

Podanie powinno zawierać:

    Imię i Nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

    Cel wydania dokumentu

    Nazwę Uczelni

    Nazwę Wydziału

    Nazwę Kierunku

    Datę rozpoczęcia i zakończenia studiów

    Nazwisko, pod którym ukończyło się studia

    Uzyskany tytuł

    Numer indeksu

Do podania należy dołączyć: podpisaną Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych https://uwm.edu.pl/uniwersytet/rodo/dokumenty , kopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (w przypadku absolwenta, który zmienił nazwisko po ukończeniu studiów) oraz w miarę możliwości, kserokopię dyplomu ukończenia studiów.

 

KARTĘ PRZEBIEGU STUDIÓW / WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW

Karta przebiegu studiów wydawana jest absolwentom, którzy ukończyli studia do roku 2004 włącznie. Od roku 2005 wprowadzony został druk suplementu do dyplomu, który jest równoważny  z kartą przebiegu studiów. Karta przebiegu studiów wydawana jest jedynie w przypadku obrotu prawnego z zagranicą. W pozostałych przypadkach wydawany jest Wykaz zrealizowanych przedmiotów.

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 4 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz.U. 2021 poz. 661) opłata za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wynosi 26,00 zł. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto 08 1240 6292 1111 0011 0269 4418. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko – karta przebiegu studiów.

Absolwent, który zwraca się do uczelni z prośbą o wydanie Karty przebiegu studiów, musi zaznaczyć, że potrzebna jest ona do obrotu prawnego z zagranicą.

Za przygotowanie Wykazu zrealizowanych przedmiotów opłata nie jest pobierana.

W celu otrzymania Karty przebiegu studiów / Wykazu zrealizowanych przedmiotów należy złożyć podanie kierowane do Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie*

Podanie powinno zawierać:

    Imię i Nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

    Cel wydania dokumentu

    Nazwę Uczelni

    Nazwę Wydziału

    Nazwę Kierunku

    Datę rozpoczęcia i zakończenia studiów

    Nazwisko, pod którym ukończyło się studia

    Uzyskany tytuł

    Numer indeksu

Do podania należy dołączyć:  podpisaną Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych https://uwm.edu.pl/uniwersytet/rodo/dokumenty , dowód opłaty (w przypadku wydania Karty Przebiegu Studiów), kopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (w przypadku absolwenta, który zmienił nazwisko po ukończeniu studiów) oraz w miarę możliwości, kserokopię uzyskanego dyplomu i/lub indeksu.

*Podania można składać:

  1. osobiście w dziekanacie (należy złożyć podanie podpisane odręcznie)
  2. przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki

ul. Słoneczna 54, pok. A 1/13; 10-710 Olsztyn

(należy przesłać podanie podpisane odręcznie)

  1. za pośrednictwem platformy ePUAP
  2. poprzez e-mail wmii@matman.uwm.edu.pl zawierający podanie podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym